Obchodní podmínky

I. Předmět a účel obchodních podmínek

1.1. Cílem těchto obchodních podmínek je, pokud možno srozumitelně vysvětlit, za jakých podmínek je poskytováno nastavení a správa PPC kampaní a specifikovat vzájemné obchodní a jiné vztahy, které nejsou upraveny smluvně.

II. Vymezení pojmů

2.1. Identifikace Správce PPC kampaní:

2.1.1. Správce reklamních kampaní: Tomáš Holzbach, Mochovská 526, Praha 9, 19800

2.1.2. Dále jen „Správce“.

2.1.3. Správce nastavuje a spravuje reklamní kampaně a provádí audit nastavení reklamních kampaní prostřednictvím reklamních systémů Google Ads, Sklik, Facebook Ads (dle dohody i další)

2.2. Správce poskytuje Objednateli služby, které jsou přesně definované ve Smlouvě o nastavení /  správě PPC kampaní. Správa PPC kampaní je dále označena jako “Správa”, nastavení reklamních kampaní je dále označeno jako “Nastavení”.

2.3. Objednatel je fyzická či právnická osoba objednávající Nastavení/Správu. Dále jen „Objednatel“.

2.4. „Podklady“ se rozumí veškerá grafická dokumentace, která je nutná pro Nastavení/Správu odpovídající uzavřené Smlouvě o nastavení / správě reklamních kampaní.

2.5. Smlouva o nastavení a/správě PPC kampaní uzavřená mezi Správcem a Objednatelem se dále značí pouze jako „Smlouva“.

2.6. Reklamní systémy Google Ads, Sklik (Seznam.cz) a Facebook Ads, jejichž prostřednictvím Správce poskytuje Objednateli Nastavení/Správu se nazývají dále jen „Reklamní systémy“.

2.7. „Účtem“ se rozumí účet Objednatele ve smluveném Reklamním systému.

2.8. „PPC kampaně“ = Pay Per Click (platba za proklik) kampaně – jedná se o reklamní kampaně, za které se platí až v okamžiku kliknutí uživatele na reklamu. PPC kampaně jsou nastavovány a spravovány prostřednictvím Reklamních systémů.

III. Objednávka Nastavení/Správy a uzavření Smlouvy

3.1.  Nastavení a Správu lze objednat prostřednictvím e-mailu či telefonicky.

3.2. Správce na základě objednávky vytvoří Smlouvu (případné chybějící údaje budou doplněny na základě telefonické či e-mailové komunikace) a zašle ji prostřednictvím e-mailu Objednateli. Pokud Objednatel  ke  Smlouvě  nemá  připomínky, odešle  scan  podepsané a popř.  orazítkované  Smlouvy e-mailem zpět Správci.

3.3. Smlouva se uzavírá na období, které je uvedené v čl. III Smlouvy, minimálně však na 30 kalendářních dnů.

3.4. Smlouva se stává závaznou pro obě strany okamžikem jejího podpisu oběma stranami. Následně zašle Správce Objednateli na smluvenou částku fakturu a po jejím uhrazení (podmínky viz. čl. VII) si Správce vyhrazuje 4 pracovní dny na Nastavení, v případě Smlouvy pouze o správě PPC kampaní Správce plynule naváže na předchozí období Správy.

3.5. Po uplynutí období uvedeného ve Smlouvě mohou Objednatel a Správce dále pokračovat ve spolupráci ohledně Správy, a to po vzájemné dohodě potvrzené písemným dodatkem Smlouvy nebo potvrzením prostřednictvím e-mailové komunikace.

3.6. Objednatel odpovídá za pravdivost jím poskytnutých informací uvedených v objednávce či ve Smlouvě a nese veškeré právní následky spojené s porušením zákonných povinností.

3.7. Smluvní strany se zavazují nesdělovat údaje a informace, získané v rámci spolupráce, třetím osobám.

IV. Podklady reklamy

4.1. Objedná-li si Objednatel reklamu do obsahové sítě, je povinen dodat Správci Podklady, a to ve formátech specifikovaných v čl. V těchto obchodních podmínek. Pokud tyto Podklady Správce neobdrží v předem dohodnuté lhůtě, je Správce oprávněn PPC kampaně nespustit nebo je oprávněn si samostatně a na základě vlastního uvážení Podklady opatřit, např. získáním obrázků z internetových stránek Objednatele.

4.2. Objednatel odpovídá za: obsah, pravdivost obsahu, grafickou kvalitu veškerých Podkladů, za soulad veškerých Podkladů se Zákonem o reklamě, Zákonem na ochranu spotřebitele a dalších souvisejících předpisů omezující obsah a provedení reklamy.

4.3. Objednatel prohlašuje, že je nositelem veškerých autorských práv k jeho poskytnutým Podkladům a že neporušuje práva žádného jiného oprávněného subjektu.

4.4. Vzhledem k oprávnění Správce k případnému využití Podkladů z webových stránek Objednatele zmíněném v bodě 4.1. tohoto článku, Objednatel prohlašuje, že body 4.2. a 4.3. tohoto článku jsou platné i pro Podklady na jeho webových stránkách.

4.5. Uzavřením Smlouvy uděluje dále Objednatel Správci souhlas s použitím ukázek reklamy v rámci propagace služeb Správce.

V. Specifikace podkladů pro vytvoření responzivních bannerů

5.1. Při objednávce reklamy do obsahové sítě / remarketingu Objednatel dodá Správci minimálně jeden obrázek ve formátu na šířku dle bodu 5.2.1. a minimálně jeden obrázek ve čtvercovém formátu dle bodu 5.2.2. Dále také dodá logo ve formátu na šířku dle bodu 5.3.1. a ve čtvercovém formátu dle bodu 5.3.2.

5.2. Obrázek ve formátu:

5.2.1. Na šířku (1,91:1): 1200×628 (minimálně 600×314, max. velikost souboru: 5120 kB)

5.2.2. Čtverec: 1200×1200 (minimálně 300×300, max. velikost souboru: 5120 kB)

5.3. Logo ve formátu:

5.3.1. Na šířku (4:1): 1200×300 (minimálně 512×128, max. velikost souboru: 5120 kB)

5.3.2. Čtverec: 1200×1200 (minimálně 128×128, max. velikost souboru: 5120 kB)

VI. Podmínky při správě Účtu

6.1. Správce musí mít přístup do Účtu Objednatele (úroveň přístupu: Správce) po celou smluvenou dobu spolupráce.

6.2. Objednatel se zavazuje, že nebude v žádném případě zasahovat do Účtu smluveného Reklamního systému a dělat jakékoliv změny v období, kdy se o PPC kampaně stará na základě Smlouvy Správce. V opačném případě si Správce vyhrazuje právo na okamžité ukončení spolupráce, nárok na 100% smluvené finanční částky do konce smluveného období a nenese jakoukoli odpovědnost za negativní dopad na chod PPC kampaní.

VII. Finanční podmínky a fakturace

7.1. Aktuální ceny služeb jsou uvedeny v ceníku, který je přílohou č.1 Smlouvy a dále je zveřejněný na www.tomasholzbach.cz/kratkodoba-spoluprace/ .

7.2. Objednatel uhradí objednané Nastavení/Správu na základě faktury, již Správce vystaví po obdržení oboustranně podepsané Smlouvy viz. čl. III.

7.3. Správce si vyhrazuje právo využívat elektronické fakturace, kdy Objednatel obdrží fakturu e-mailem.

7.4. V případě, že je Objednatel v prodlení s jakoukoliv úhradou vůči Správci, je Správce oprávněn pozastavit PPC kampaně. Objednatel nemá v tomto případě nárok na jakoukoli náhradu spojitou s ušlým ziskem za dobu pozastavení PPC kampaní.

7.5. Nejsme plátci DPH.

VIII. Kredit

8.1. Kredit je finanční částka vložená do Reklamního systému pro zajištění chodu PPC kampaní. Blíže je popsán v příloze č.1 Smlouvy a na http://masholzbach.cz/kratkodoba-spoluprace/. Objednatel je povinen zajistit placení kreditu společnosti Google či Seznam. Správce může na žádost Objednatele pomoci Objednateli s nastavením platby kreditu v Reklamním systému. Správce se zavazuje spravovat kampaň tím způsobem, aby nebyla překročena smluvená výše měsíčního kreditu (viz Smlouva – tabulka č.1).

IX. Stornovací podmínky v případě smluveného Nastavení

9.1. Objednatel má právo Smlouvu vypovědět, a to nejpozději 5 pracovních dní před dnem smluveného spuštění PPC kampaní. V případě, že Objednatel Smlouvu vypoví mezi pátým až prvním pracovním dnem před smluveným spuštěním PPC kampaní, Správce je oprávněn účtovat Objednateli storno poplatek ve výši 50 % z ceny Nastavení. Je-li Smlouva vypovězena Objednatelem v den spuštění PPC kampaní nebo v jejich průběhu, je Objednatel povinen uhradit Správci storno poplatek ve výši 100 % z ceny Nastavení sjednané ve Smlouvě.

X. Stornovací podmínky v případě smluvené Správy

10.1. Výpovědní lhůta je sjednána na 1 měsíc

Přejít nahoru